OpenSessionInView模式

js jquery给input标签赋值、取值

  返回  

矩阵 倒置 和 点积

2021/8/20 15:39:32 浏览:
def trans(m):
    d = dict(m)
    return [list(d.keys()),list(d.values())]
print(trans(m))

[[1, 2], [3, 4], [5, 6]]  
change #######
[[1, 3, 5], [2, 4, 6]]
import numpy as np

a = [1, 2, 3, 4]
b = [1, 2, 3, 4]

print(np.dot(a, b))

联系我们

如果您对我们的服务有兴趣,请及时和我们联系!

服务热线:18288888888
座机:18288888888
传真:
邮箱:888888@qq.com
地址:郑州市文化路红专路93号