C++数据类型转换

SpringMVC——核心技术:拦截器

  返回  

使用Calendar获取当月最后一天

2021/8/20 19:12:01 浏览:

比如我要获取2021年2月的最后一天,可以使用下面两种方法:

Calendar instance = Calendar.getInstance();
instance.set(Calendar.YEAR,2021);
instance.set(Calendar.MONTH,1);//月份取值范围[0,11]
instance.set(Calendar.DATE,instance.getActualMaximum(Calendar.DATE));
System.out.println(instance.getTime());//Sun Feb 28 19:08:33 CST 2021
Calendar instance = Calendar.getInstance();
instance.set(Calendar.YEAR,2021);
instance.set(Calendar.MONTH,2);
instance.set(Calendar.DATE,0);//表示取当前月份的前一天
System.out.println(instance.getTime());//Sun Feb 28 19:08:33 CST 2021

参考:
https://blog.csdn.net/weixin_42178492/article/details/85685459
https://blog.csdn.net/u011827739/article/details/38055861

联系我们

如果您对我们的服务有兴趣,请及时和我们联系!

服务热线:18288888888
座机:18288888888
传真:
邮箱:888888@qq.com
地址:郑州市文化路红专路93号