leetcode数据结构入门-242. 有效的字母异位词

Stata学习手册——第一讲

  返回  

Java实现一个系统的权限管理

2021/8/21 21:06:14 浏览:

废话不多,直接上代码

员工类

package cn.shichuang.qx;

public class Person {
  String name;   //员工姓名
  String PassWord; //密码

  public Person(String name, String passWord) {
    this.name = name;
    PassWord = passWord;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getPassWord() {
    return PassWord;
  }

  public void setPassWord(String passWord) {
    PassWord = passWord;
  }
}

一级接口

package cn.shichuang.qx;

public interface Gongnen {
  public abstract void a1();
  public abstract void a2();
  public abstract void a3();

}

二级接口

package cn.shichuang.qx;

public interface GonPen extends Gongnen {
  public abstract void b1();
  public abstract void b2();
  public abstract void b3();
}

管理员

package cn.shichuang.qx;

public class Spuermas extends Person implements Gongnen{

  public Spuermas(String name, String passWord) {
    super(name, passWord);
  }

  @Override
  public void a1() {
    System.out.println("实时检测");
  }

  @Override
  public void a2() {
    System.out.println("设备管理");

  }

  @Override
  public void a3() {
    System.out.println("公司管理");

  }
}

Root类

package cn.shichuang.qx;

public class SuperMaster extends Person implements GonPen {
  public SuperMaster(String name, String passWord) {
    super(name, passWord);
  }


  @Override
  public void b1() {
    System.out.println("维保巡查");
  }

  @Override
  public void b2() {
    System.out.println("数据分析");

  }

  @Override
  public void b3() {
    System.out.println("系统管理");

  }

  @Override
  public void a1() {
    System.out.println("实时检测");
  }

  @Override
  public void a2() {
    System.out.println("设备管理");

  }

  @Override
  public void a3() {
    System.out.println("公司管理");

  }
}

测试类

package cn.shichuang.qx;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Test {


  //增加管理员
  public static void add1(ArrayList<Spuermas> list1 ){
    Scanner x = new Scanner(System.in);
    System.out.println("增加一个管理员账号");
    System.out.println("请输入姓名:");
    String n = x.next();
    System.out.println("请输入密码:");
    String p = x.next();
    Spuermas ad = new Spuermas(n,p);
    list1.add(ad);
  }
  //增加Root
  public static void add2(ArrayList<SuperMaster> list2){
    Scanner x = new Scanner(System.in);
    System.out.println("增加一个Root账号");
    System.out.println("请输入姓名:");
    String n = x.next();
    System.out.println("请输入密码:");
    String p = x.next();
    SuperMaster ad1 = new SuperMaster(n,p);
    list2.add(ad1);
  }
  //管理员 Root登录
  public static void login(ArrayList<Spuermas> list1,ArrayList<SuperMaster> list2,int c){
    Scanner x = new Scanner(System.in);
    System.out.println("请输入用户名:");
    String s1 = x.next();
    System.out.println("请输入密码:");
    String s2 = x.next();
    if(c==0){
      for(int i=0;i<list1.size();i++){
        Spuermas ad = list1.get(i);
        if(ad.getName().equals(s1) && ad.getPassWord().equals(s2)){
          System.out.println("登录成功");
          System.out.println("管理员权限如下");
          ad.a1();
          ad.a2();
          ad.a3();
          System.out.println("===============================");
          break;
        }
      }
    }
    if(c==1){
      for(int i=0;i<list2.size();i++){
        SuperMaster ad = list2.get(i);
        if(ad.getName().equals(s1) && ad.getPassWord().equals(s2)){
          System.out.println("登录成功");
          System.out.println("Root权限如下");
          ad.a1();
          ad.a2();
          ad.a3();
          ad.b1();
          ad.b2();
          ad.b3();
          System.out.println("=====================");
          break;
        }
      }
    }
  }
  //
  public static void qxMean(){
    ArrayList<Spuermas> list1 = new ArrayList<>();
    ArrayList<SuperMaster> list2 = new ArrayList<>();
    Scanner x = new Scanner(System.in);
    int b=0;
    while(true){
      System.out.println("1 增加管理员");
      System.out.println("2 增加Root");
      System.out.println("3 管理员登录");
      System.out.println("4 Root登录");
      System.out.println("0 退出  ");
      System.out.println("请选择操作:");
      int c = x.nextInt();
      switch (c){
        case 0:
          b=1;
          break;
        case 1:
          add1(list1);
          break;
        case 2:
          add2(list2);
          break;
        case 3:
          login(list1,list2,0);
          break;
        case 4:
          login(list1,list2,1);
          break;

      }
      if(b==1){
        break;
      }
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    qxMean();
  }
}

联系我们

如果您对我们的服务有兴趣,请及时和我们联系!

服务热线:18288888888
座机:18288888888
传真:
邮箱:888888@qq.com
地址:郑州市文化路红专路93号