c++多维vector不同的初始化分配空间方法及效率对比分析

浦东朋友72时间线

  返回  

java猜拳游戏

2021/8/21 23:12:25 浏览:

源代码:

public class computer extends caicai{
		String b;
		caicai c=new caicai();
	public computer() {
		int i=(int) (Math.random()*3);
		if(i==0){
			System.out.println("电脑:拳头");
			b="拳头";
		}
		else if(i==1) {
			System.out.println("电脑:剪刀");
			b="剪刀";
		}
		else {
			System.out.println("电脑:布");
			b="布";
		}
	}
public void computer() {
	if(c.a.equals(b))
		System.out.println("平局");
	else if(c.a.equals("拳头")&&b.equals("剪刀")||c.a.equals("剪刀")&&b.equals("布")||c.a.equals("布")&&b.equals("拳头")){
		System.out.println("赢了");
		}
	else
		System.out.println("输了");
	}

}

public class caicai {
	static String a;
	public void caicai() {
		System.out.println("请猜拳:");
		Scanner in=new Scanner(System.in);
		this.a=in.nextLine();	}
}

public class ceshi {
	public static void main(String[] args) {
		for(;;) {
		caicai wan=new caicai();
		wan.caicai();
		computer pc=new computer();
		pc.computer();
		}
	}
}

结果示例:
在这里插入图片描述
吾独矣
终极愿望世界和平

联系我们

如果您对我们的服务有兴趣,请及时和我们联系!

服务热线:18288888888
座机:18288888888
传真:
邮箱:888888@qq.com
地址:郑州市文化路红专路93号