DMA 子系统

FFmpeg常用操作指南 音视频处理神器

  返回  

== 与equals之间的区别

2021/7/21 20:21:50 浏览:

== 表示比较两个变量的地址是否相同

equals 比较两个变量的值是否相同

	public static void main(String[] args) {
		
		String str1 = "apache";
		String str2 = "apache";
		
		String str3 = new String("apache");
		
		if (str1==str2) {
			System.out.println("str1 与str2相等");
		}else {
			System.out.println("str1 与str2不相等");
		}
		
		if (str1.equals(str2)) {
			System.out.println("str1 与str2相等");
		}else {
			System.out.println("str1 与str2不相等");
		}
		
		if (str1==str3) {
			System.out.println("str1 与str3相等");
		}else {
			System.out.println("str1 与str3不相等");
		}
		
		if (str1.equals(str3)) {
			System.out.println("str1 与str3相等");
		}else {
			System.out.println("str1 与str3不相等");
		}
		
	}

联系我们

如果您对我们的服务有兴趣,请及时和我们联系!

服务热线:18288888888
座机:18288888888
传真:
邮箱:888888@qq.com
地址:郑州市文化路红专路93号